Most viewed

Vaktmästare, sonja Andersson, tel:, catrine Svanström.En ny årsring lades till slottets historia då den blackjack mindset nya köksutbyggnaden byggdes 2013-14.Kalmar Slott fick sitt nuvarande utseende under 1500-talet.Att gå på julmässan har blivit en tradition många av besökarna kommer långväga ifrån.Under lång tid var det..
Read more
Pokerstars To Host 13th Anniversary of Sunday Million on April 14th.Economy (at a time when it was needed the most) resulting in online casino sign up bonus no deposit mobile numerous jobs in the poker industry being lost for good.There are also charges for..
Read more

Kertynyt jatkuva bonus 8 2015 volyymi 62007 43
kertynyt jatkuva bonus 8 2015 volyymi 62007 43

R0400/C0010 Uzupełniające środki własne ogółem Jest to łączna kwota pozycji uzupełniających środków własnych.
R0130/C0020 Rezerwa uzgodnieniowa kategoria 1 nieograniczona Rezerwa uzgodnieniowa obejmuje rezerwy (np.
Po uwzględnieniu reasekuracji biernej) Są to składki pokeri pelaajat przypisane dotyczące ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej ogólnej i reasekuracji proporcjonalnej, w ostatnich 12 miesiącach, po odliczeniu składek z tytułu umów reasekuracji, z dolnym progiem równym zero.
Jest to różnica między dopuszczonymi środkami własnymi na pokrycie SCR obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych bez uwzględnienia środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych wolnych od ryzyka a obliczonymi z uwzględnieniem rezerw techniczno-ubezpieczeniowych uwzględniających środki dotyczące gwarancji długoterminowych i środki przejściowe.R0430/C0040 Nieregulowane jednostki prowadzące działalność finansową kategoria 2 Środki własne w nieregulowanych jednostkach prowadzących działalność finansową, netto po odliczeniu wszelkich odpowiednich transakcji wewnątrzgrupowych kategoria.3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE ogółem Łączna kwota wszelkich przyszłych należności, jakie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej lub inne towarzystwa ubezpieczeń armatorów o zmiennej wysokości wkładów, ubezpieczające jedynie ryzyka wyszczególnione w grupie 6, 12 i 17 w pkt A załącznika I, mogą otrzymać.Po uwzględnieniu reasekuracji biernej) działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie Są to składki przypisane dotyczące ubezpieczeń kosztów ochrony prawnej i reasekuracji proporcjonalnej, w ostatnich 12 miesiącach, po odliczeniu składek z tytułu umów reasekuracji, z dolnym progiem równym zero, związanych z działalnością.C) C0250 Objęcie nadzorem nad grupą data decyzji, jeżeli zastosowanie ma art.Zobowiązania C0010/R0510 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie Suma rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie Kwota ta powinna obejmować część odliczenia wynikającego z zastosowania przepisów przejściowych w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z metodą proporcjonalną stosowaną na potrzeby obliczania minimalnego.Dostępne i dopuszczone środki własne R0500/C0010 Kwota dostępnych środków własnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) Jest to suma wszystkich pozycji podstawowych środków własnych oraz pozycji uzupełniających środków własnych, które spełniają kryteria kategorii 1, kategorii 2 i kategorii 3 i które w związku z tym.C0030/R0100 Wpływ środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych Dopuszczone środki własne na pokrycie MCR Wartość korekty dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR wynikającej z zastosowania środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.R0250/C0040 Odliczenia z tytułu udziałów kapitałowych, w przypadku gdy informacje są niedostępne (art.C0010 do C0120/R0210 Składki zarobione Brutto Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa Definicja składki zarobionej określona w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: jest to suma składek przypisanych brutto pomniejszona o zmianę stanu rezerwy składek brutto z tytułu bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej.
Jeżeli wartość SCR ulega zwiększeniu lub jeżeli wartość środków własnych ulega zwiększeniu, wówczas należy ujawnić wartości dodatnie).
C0040/R0110 Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej i reasekuracja proporcjonalna składki przypisane w okresie ostatnich 12 miesięcy netto (tj.
C0080 do C0140/R0400 Odszkodowania i świadczenia Netto Odszkodowania i świadczenia w okresie sprawozdawczym zgodnie z definicją w dyrektywie 91/674/EWG, o ile ma zastosowanie: odszkodowania i świadczenia oznaczają sumę odszkodowań i świadczeń wypłaconych oraz zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w roku obrotowym związanych.Po uwzględnieniu reasekuracji biernej) działalność w zakresie ubezpieczeń na życie Są to składki przypisane dotyczące ubezpieczeń świadczenia pomocy i reasekuracji proporcjonalnej, w ostatnich 12 miesiącach, po odliczeniu składek z tytułu umów reasekuracji, z dolnym progiem równym zero, związanych z działalnością w zakresie ubezpieczeń na życie.R0520/C0040 Łączne dostępne środki własne na pokrycie skonsolidowanego SCR grupy (z wyłączeniem innego sektora finansowego oraz z zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji) kategoria 2 Są to łączne środki własne grupy obejmujące podstawowe środki własne, po dostosowaniach, oraz uzupełniające środki własne, które to środki.Po uwzględnieniu reasekuracji biernej i spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie Są to rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w odniesieniu do ubezpieczeń pokrycia kosztów świadczeń medycznych i reasekuracji proporcjonalnej, bez marginesu ryzyka po odliczeniu kwot należnych z umów reasekuracji.R0230/C0020 Wartość odliczeń z tytułu udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i kredytowych kategoria 1 nieograniczona Jest to wartość odliczeń z tytułu udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i kredytowych, które są odliczane od kategorii 1 nieograniczonej zgodnie z art.81 dyrektywy 2009/138/WE, w tym dotyczące wewnątrzgrupowej reasekuracji biernej, w odniesieniu do ubezpieczeń na życie innych niż zdrowotne, w tym ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.C0050/R0230 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Najlepsze oszacowanie i rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie netto (tj.R0340/C0040 Akredytywy i gwarancje zgodne z art.C0010/R1000 Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami Łączna nadwyżka aktywów grupy nad jego zobowiązaniami, wyceniona zgodnie z zasadami wyceny wg Wypłacalność.C0070/R0110 Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako lotto tuplaus wikpedia zero Minimalny wymóg kapitałowy Wartość korekty MCR wynikającej z zastosowania korekty z tytułu zmiany.Numery składników muszą być stałe w czasie.


Sitemap